ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-2027
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER» 

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η μείωση την ανισότητας που προήλθε από την οικονομική κρίση και τον Covid-19 στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας και η προώθηση της απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας.
2 Δικαιούχοι Ιδιωτικές Επιχειρήσεις / Σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ) υφιστάμενες ή υπό σύσταση
3 Θεματικοί Στόχοι – Κάλυψη Αναγκών 1. Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
2. Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού
3. Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού
4. Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού
5. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων
6. Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
7. Δικτύωση και συνεργασία
8. Διατοπική και διακρατική συνεργασία
9. Λειτουργικές δαπάνες των Ομάδων Τοπικής Δράσης και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού
4 Προϋπολογισμός έργων Ο μέγιστος προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως τα 400.000 € αναλόγως της κατηγορίας ενίσχυσης
5 Ποσοστό Επιχορήγησης Η ένταση της ενίσχυσης καθορίζεται έως το 80% και σε κάποιες κατηγορίες μπορεί να ανέλθει και στο 100 %
6 Ιδιωτική Συμμετοχή Η ελάχιστη ιδιωτική συμμετόχη ανέρχεται στο 20% όμως σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι και μηδενική
7 Αξιολόγηση Προτάσεων / Ημερομηνίες Υποβολής Πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης ο έλεγχος των προτάσεων με περιεχόμενο:
Φάκελος Α, Περιγραφή Φορέα, περιγραφή Περιοχής, SWOT Ανάλυση & Ιεράρχηση Αναγκών / υποβολή έως 22/02/2023.
Φάκελος Β, Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης και Υπο-Παρεμβάσεων & Χρηματοδοτικό Πλάνο / υποβολή έως 12/04/2023.
8 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν έχει οριστεί
9 Επιλέξιμες δαπάνες • Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων
• Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα
• Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, του τουριστικού κλάδου και της παροχής υπηρεσιών
• Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας
• Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον πρωτογενή-δευτερογενή-τριτογενή τομέα
• Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)
• Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών
• Έργα υποδομών μικρής κλίμακας
• Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών
• Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων
• Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς
• Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών
• Έργα πράσινων υποδομών “green infrastructure” για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές
• Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων
• Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων
• Έξυπνα Χωριά: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών
• Σχέδια διατοπικής συνεργασίας
• Σχέδια διακρατικής συνεργασίας
• Λειτουργικές δαπάνες των ΟΤΔ και εμψύχωση του τοπικού πληθυσμού
10 Καταληκτική ημερομηνία Έως το τέλος του έτους 2027
11 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr