ΔΡΑΣΗ 3: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2021-2027

α/α Περιγραφή
Πληροφορίες
1 Στόχος Η αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων, ή ολοκληρωμένων σχεδίων αρχικής επένδυσης ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
2 Δικαιούχοι Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
3 Π/Υ έργων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.001 € έως και 1.200.000 €
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50%
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η Ιδιωτική Συμμετοχή ανέρχεται στο 50%
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  είναι έως δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Εξοπλισμού  – Λογισμικού – Παροχής Υπηρεσιών
1) Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής έως 30% του συνολικού Π/Υ
2) Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής τουλάχιστον 30% έως 100% του συνολικού Π/Υ
3) Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης έως 30% του συνολικού Π/Υ
4) Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων τουλάχιστον έως 30% του συνολικού Π/Υ
5) Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 5% του συνολικού Π/Υ έως 15.000 €
6) Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου έως 20% του συνολικού Π/Υ
9 Καταληκτική ημερομηνία Έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr