ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Επιχειρηματική xρηματοδότηση του Ταμείου Invest EU»

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Το πρόγραμμα InvestEU στηρίζει τέσσερις διαφορετικούς τομείς πολιτικής, εστιάζοντας εκεί όπου η ΕΕ μπορεί να παράγει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία μέσω εγγύησης του προϋπολογισμού για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων:
• Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τη βιώσιμη ενέργεια, ψηφιακή συνδεσιμότητα, μεταφορές, κυκλική οικονομία, ύδρευση, αποχέτευση και άλλες περιβαλλοντικές υποδομές κ.λπ.
• Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: έρευνα και καινοτομία I μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά I ψηφιοποίηση της βιομηχανίας I περαιτέρω ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων I τεχνητή νοημοσύνη κ.λπ.
• Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) I επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης
• Χρηματοδότηση έργων σχετικών με τα εξής: δεξιότητες, εκπαίδευση, κατάρτισηI κοινωνικές κατοικίες, σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομείαI κοινωνική καινοτομία I υγειονομική περίθαλψη, μακροπρόθεσμη φροντίδα και προσβασιμότητα I μικροχρηματοδότηση I κοινωνικές επιχειρήσεις I ένταξη μεταναστών, προσφύγων και ευάλωτων ατόμων κ.λπ.
2 Δικαιούχοι Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
3 Ύψος δανείου και παροχή εχέγγυων Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και κυμαίνεται απο 10.000 έως 1.000.000+ ευρώ.
Η χρηματοδότηση παρέχεται με τη μορφή τοκοχρεολυτικού δανείου, με αποπληρωμή σε μηνιαίες ή 3 μηνιαίες δόσεις, για τη χρηματοδότηση όλων των επιχειρηματικών αναγκών.
4 Διάρκεια και εξόφληση δανείου Η διάρκεια της χρηματοδότησής είναι από 1 έως 10 έτη.
Είναι δυνατό να εξοφληθεί μέρος ή το σύνολο της χρηματοδότησης, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς επιβάρυνση
5 Επιτόκιο Εξασφαλίζεται η δυνατότητα για χρηματοδότηση με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων ενώ και η χρηματοδότηση προσφέρεται με μειωμένο περιθώριο επιτοκίου.
6 Αξιολόγηση Το τραπεζικό ίδρυμα ελέγχει ότι τα υποβαλλόμενα επενδυτικά – επιχειρηματικά σχέδια καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Κεφάλαιο κίνησης
• Όπως γενικά έξοδα, που συνδέονται τόσο με τη λειτουργία της επιχείρησης όσο και με την αγορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων.
Επενδύσεις
• Όπως απόκτηση νέου και μεταχειρισμένου εξοπλισμού
• Νέες εγκαταστάσεις
9 Καταληκτική ημερομηνία Έως τέλος του 2027 ή έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr