ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  «Ταμείο  Εγγυοδοσίας Καινοτομίας»

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η πρόσβαση σε δανεισμό επιλέξιμων καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγυοδοσίας και η δυνατότητα παροχής επιχορήγησης σε περίπτωση επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας. Σκοπός του ταμείου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων ΜΜΕ για τη υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με στόχο την έρευνα και καινοτομία, μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας) ή μιας διαδικασίας, μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ ή μιας νέας οργανωτικής μεθόδου σε επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωσης του χώρου εργασίας.
2 Δικαιούχοι Νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που καλύπτουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής –  αξιολόγησης καινοτομίας με την αποδεδειγμένη εκπλήρωση τουλάχιστον ενός (1) κριτηρίου βάσει της προκήρυξης.
3 Ύψος δανείου και παροχή εξασφαλίσεων • Το ελάχιστο ποσό δανείου είναι οι 25.000 € και ανώτερο οι 400.000 €
• Για ποσά δανείου από 25.000 € έως 50.000 € λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.
• Για ποσά δανείου άνω των €50.000, σε εξασφάλιση της απαίτησης είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του ταμείου και πρόσθετες καλύψεις, αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της εγγύησης. Σε περίπτωση λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων, αυτές δεν θα ξεπερνούν το 20% του δανείου, ενώ σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης και μοναδικής κατοικίας.
• Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου όταν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επένδυσή τους εφόσον πληρούνται οι όροι επίτευξης κριτηρίων καινοτομίας και ESG- Environmental, Social and Governance
4 Διάρκεια δανείου- εγγύησης Η διάρκεια του δανείου-εγγύησης ορίζεται έως και 10 έτη, συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από 1-3 έτη.
5 Επιτόκιο – εγγύηση • δυνατότητα χρηματοδότησης με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων και με μειωμένο περιθώριο επιτοκίου με ποσοστό εγγύησης 80% ανά δάνειο χωρίς προμήθεια εγγύησης
6 Ιδιωτική Συμμετοχή Η ελάχιστη ιδιωτική συμμετόχη ανέρχεται στο 20% όμως σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να είναι και μηδενική
7 Αξιολόγηση Ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός ελέγχει ότι τα υποβαλλόμενα επενδυτικά – επιχειρηματικά σχέδια καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση
8 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
9 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αναγράφονται στο επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και μπορεί να είναι:
• Αμιγώς επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία.
• Συνδυασμός επενδυτικών δαπανών με κεφάλαιο κίνησης.
• Αμιγώς κεφάλαια κίνησης, εφόσον σχετίζονται με τον εμπορικό και συναλλακτικό κύκλο και την επέκταση / ανάπτυξη της επιχείρησης, πιστοποιούνται ως δαπάνες καινοτομίας και αποτυπώνονται στο επενδυτικό πλάνο που υποβάλει η επιχείρηση και ειδικότερα:
→ δαπάνες προμηθευτών,
→ αμοιβές προσωπικού,
→ εργοδοτικές εισφορές,
→ αμοιβές τρίτων,
→ ενοίκια,
→ αναλώσιμα
Οι επιλέξιμες δαπάνες δύναται να αφορούν:
• ανάγκες επιχειρήσεων σε πρώιμα στάδια
• κεφάλαιο για την επέκταση επιχείρησης
• κεφάλαιο για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μια επιχείρησης που σχετίζονται με το επενδυτικό σχέδιο για δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία της επιχείρησης
• υλοποίηση νέων έργων (όπως π.χ. μια νέα εκστρατεία μάρκετινγκ, νέα διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
• διείσδυση σε νέες αγορές
• εκπαίδευση προσωπικού για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
10 Περίοδος Διάθεσης Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31/12/2025 ή μέχρι εξάντλησης των κονδυλίων
11 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr