Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
Σκέλος Δανείων

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με την διοχέτευση πόρων που ισχυροποιούν την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία, την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος και την εξωστρέφεια. για επενδύσεις / δομικές μεταρρυθμίσεις ώστε η οικονομία στο σύνολό της να γίνει πιο βιώσιμη, ανθεκτική, πράσινη και ψηφιακή.
2 Δικαιούχοι Φυσικά και νομικά πρόσωπα.
3 Π/Υ έργων Δεν υπάρχει ελάχιστο και μέγιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου.
4 Ποσοστό Επιχορήγησης • Έως 50% μέσω χαμηλότοκου δάνειου από το ΤΑΑ (επιτόκιο από 0,35% για 3-15 έτη)
• Κατ’ ελάχιστο 30% τραπεζικό δάνειο συγχρηματοδότησης με εμπορικούς όρους για 3-15 έτη
5 Ιδιωτική Συμμετοχή • Κατ’ ελάχιστο 20%
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση και τα επενδυτικά σχέδια εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται στο τραπεζικό ίδρυμα και στο πληροφοριακό σύστημα “go beyond”  μέχρι εξάντληση του προϋπολογισμού του προγράμματος.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες • Αγορά, χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις) και διαμόρφωση γηπέδων
• Αγορά ή/και κατασκευή και χρήση κτιρίων (αποσβέσεις / μισθώσεις)
• Αγορά ή/και κατασκευή και χρήση εξοπλισμού (αποσβέσεις / μισθώσεις)
• Αγορά και χρήση οχημάτων (αποσβέσεις / μισθώσεις)
• Αγορά ή/και κατασκευή και χρήση άυλων παγίων (αποσβέσεις / συνδρομές)
• Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο
• Μετακινήσεις / εξοδολόγια
• Υπηρεσίες τρίτων
• Αναλώσιμα
• Λειτουργικά έξοδα (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.)
• Κόστος κεφαλαίων
• Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)
• Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας – Marketing
9 Καταληκτική ημερομηνία Η εκταμίευση του δανείου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/08/2026
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr