«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022»
Δράση: «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και τη ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» 

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.
2 Δικαιούχοι Φυσικά και νομικά πρόσωπα
3 Ύψος προϋπολογισμού Το όριο του αιτούμενου προϋπολογισμού φτάνει έως τις 150.000 ευρώ  και δύναται να αυξηθεί έως τις 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες ύστερα από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής.
Η επιχορήγηση ανέρχεται έως 80% αναλόγως τη περιφέρεια της χώρας
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η ελάχιστη Ιδιωτική Συμμετοχή ξεκινάει από το 20%
6 Αξιολόγηση Όλες οι αιτήσεις βαθμολογούνται και προσδιορίζεται το ποσό και η ένταση στήριξης ανεξάρτητα από το αν πληρούν ή όχι τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Ορίζεται από τις 15 Μαρτίου έως τις 16 Μαΐου 2023
9 Επιλέξιμες δαπάνες • Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών κτιρίων και κατασκευών
• Αγορά όμορης γης προς ιδιόκτητη γη
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, μελισσοκομικών εγκαταστάσεων
• Θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, (θερμοκήπια, δικτυοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών)
• Αμοιβές εργατών γης
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου.
• Περίφραξη, διαμόρφωση αγροτεμαχίων και φυτειών
• Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών
• Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών (μελισσοκομικό φορτηγό)
• Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
• Επενδύσεις σε ΑΠΕ
• Γενικές Δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και δεν δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από άλλα μέτρα του ΠΑΑ (προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης)
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr