ΔΡΑΣΗ 2: «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2021-2027

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων, ή ολοκληρωμένων σχεδίων αρχικής επένδυσης ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Ο προηγμένος ψηφιακός μετασχηματισμός στοχευεί στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους.
2 Δικαιούχοι Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
3 Π/Υ έργων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000 € έως και 650.000 €
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50%
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η Ιδιωτική Συμμετοχή ανέρχεται στο 50%
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου  είναι έως δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Εξοπλισμού – Λογισμικού – Παροχής Υπηρεσιών
1) Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών
2) Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης
3) Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο
4) Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου
Οι δαπάνες με Α/Α 1,2,3,4 μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται έως 20% του Π/Υ
5) Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών και των διαδικασιών διοίκησης έως 50% του  συνολικού Π/Υ
6) Προμήθεια συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής έως 50% του συνολικού Π/Υ
7) Προμήθεια εφαρμογών ανάλυσης δεδομένων έως 20% του συνολικού Π/Υ
8) Προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμή από 30% (τουλάχιστον) έως 100% του Π/Υ
9) Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου έως 5% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και όχι πάνω από 15.000€
10) Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά έως 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
9 Καταληκτική ημερομηνία Έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr