ΔΡΑΣΗ: «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2021-2027

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η ενθάρρυνση μικρών επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.
2 Δικαιούχοι Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
3 Π/Υ έργων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 200.000 € έως και 1.000.000.000 €
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η επιχορήγηση ανέρχεται από 25% έως 50% με μέγιστη δημόσια δαπάνη τις 500.000 €
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η Ιδιωτική Συμμετοχή ανέρχεται από 25% έως 75%
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  είναι έως είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες 1. Κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος έως 40%
2. Μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός, λοιπός εξοπλισμός από 20% – 100%
3. Οι δαπάνες της κατηγορίας 3 ανέρχονται έως 50% του συνολικού Π/Υ
3α. Εξοπλισμός για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμησης ενέργειας
3β. Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση 3γ) Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
4. Οι δαπάνες της κατηγορίας 4 ανέρχονται έως 10% με De minimis και έως 50.000€ με ΓΑΚ
4α. Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων με εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα
4β. Πιστοποίηση και συμμόρφωση υπηρεσιών με εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα 4γ)Πνευματική Ιδιοκτησία  μεταφορά τεχνογνωσίας
5. Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας-ετικέτας έως 5% του συνολικού Π/Υ
6. Δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας έως 20.000€ του συνολικού Π/Υ
7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις έως 10% του συνολικού Π/Υ
8. Τεχνικές μελέτες συνδεόμενες με τις κατηγορίες 1,2,3 έως 10% με De minimis και έως 80.000€ με ΓΑΚ
9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου έως 4% και 10.000€ με De minimis και έως 4% και 25.000€ με ΓΑΚ
10. Ηλεκτρικά μεταφορικά μέσα έως 50.000€ με De minimis και έως 25% & 100.000€ με ΓΑΚ
11. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων ( για δημιουργία 1-3 ΕΜΕ) έως 20% & 45.000€ με De minimis
9 Καταληκτική ημερομηνία Έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr