ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027»

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Ο Ορίζοντας Ευρώπη είναι το πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία για την περίοδο 2021-2027 με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ. Κεντρικός στόχος του Ορίζοντα – Ευρώπη είναι η μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των επενδύσεων της Ε.Ε. στην έρευνα και την καινοτομία. Το πρόγραμμα θα επιδιώξει την προσέλκυση επενδύσεων από τη βιομηχανία και τα κράτη μέλη και θα ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ επιστήμης και  κοινωνίας.
Περιλαμβάνει 3 βασικές δράσεις: Άριστη επιστήμη, Βιώσιμη Ευρώπη και Δυναμική Ευρώπη
2 Δικαιούχοι Μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς αλλά και ιδιώτες.
Δικαίωμα χρηματοδότησης έχουν τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και οι συνδεδεμένες χώρες.
3 Π/Υ έργων Το ελάχιστο ή μέγιστο ύψος προϋπολογισμού έργου αναφέρεται στις επιμέρους προκηρύξεις των δράσεων
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη υπάρχει ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλους τους δικαιούχους και όλες τις δραστηριότητες στις επιχορηγήσεις για έρευνα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ καλύπτει έως το 100 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης για όλες τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας. Για τις δράσεις καινοτομίας, η χρηματοδότηση καλύπτει γενικά το 70 % της αναγνωριζόμενης δαπάνης, αλλά είναι δυνατό να ανέλθει έως το 100 % για μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Η έμμεση αναγνωριζόμενη δαπάνη (π.χ. διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδομών, προμήθειες γραφείου) αποδίδεται βάσει ενός πάγιου ποσοστού 25 % της άμεσης αναγνωρίσιμης δαπάνης (της δαπάνης που συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή της δράσης).
Ενδέχεται να υπάρχουν ειδικές παρατηρήσεις σχετικά με τα ποσοστά χρηματοδότησης ανάλογα με τα προγράμματα εργασίας.
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Δεν υπάρχει ελάχιστη Ιδιωτική Συμμετοχή
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται από επιτροπή της Ε.Ε. συγκρίνοντας τα επενδυτικά έργα από όλες τις χώρες
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες • Οποιαδήποτε άμεση δαπάνη σχετίζεται με τις δράσεις έρευνας και καινοτομίας
• Έμμεση αναγνωριζόμενη δαπάνη (όπως διοικητικά έξοδα, έξοδα επικοινωνίας και υποδομών, προμήθειες γραφείου κ.τ.λ.)
9 Καταληκτική ημερομηνία Έως το τέλος του έτους 2027
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr