Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Καθεστώς: Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η ενίσχυσή του δευτερογενούς τομέα της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση με γνώμονα την καινοτομία, εξωστρεφή ανάπτυξη, μεγέθυνση των επιχειρήσεων και ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εσωτερική και διεθνή αγορά.
2 Δικαιούχοι Όλες οι επιχειρήσεις
3 Π/Υ έργων Ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
• Για μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000 €
• Για μεσαίες επιχειρήσεις 500.000 €
• Για μικρές επιχειρήσεις 250.000 €
• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 €
• Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 50.000 €
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται έως 75%
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται στο 25%.
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται βάσει της μεθόδου της συγκριτικής αξιολόγησης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
2. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων εσωτερικής διακίνησης.
3. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
4. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
5. Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
6. Δαπάνες για το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης
7. Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (για ίδια χρήση).
8. Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
9. Αγορά κτιρίων, μηχανημάτων και λοιπός εξοπλισμός υπό προϋποθέσεις.
Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
1. Για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση.
2. Για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
3. Για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
4. Για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
5. Για επαγγελματική κατάρτιση.
6. Για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
9 Καταληκτική ημερομηνία Ορίζεται περίοδος τριμηνιαίας διάρκειας υποβολής αιτήσεων ανα έτος
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr