«Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022»
Δράση: «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος α) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας, β) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας, γ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων, δ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και ε) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
2 Δικαιούχοι Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις)
3 Ύψος προϋπολογισμού 500.000 – 12.500.000 ευρώ
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η επιχορήγηση ανέρχεται έως 55% ανάλογα με τη περιφέρεια της χώρας
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου προκύπτει ως διαφορά μεταξύ του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της δημόσιας ενίσχυσης και ξεκινάει από το 45%
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση  των έργων είναι συγκριτική τεκμηριώνοντας τη νόμιμη σύσταση του δικαιούχου, τη πράσινη μετάβαση, την επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιωσιμότητα της επένδυσης και την ωριμότητα του  επενδυτικού σχεδίου
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Ορίζεται από τις 12 Μαΐου έως τις 12 Ιουλίου 2023
9 Επιλέξιμες δαπάνες • Αγορά γης, κατασκευή και εκσυγχρονισμός ακινήτων.
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
• Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές Α΄ υλών και προϊόντων (έτοιμων και ημι-έτοιμων), εντός του χώρου της μονάδας.
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.
• Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (όπως αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.
• Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
• Οι δαπάνες για την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής (logistic) είναι επιλέξιμες εφόσον αποτελούν τμήμα δαπανών για την εξυπηρέτηση επενδυτικών σχεδίων στην εμπορία και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων ή και μη γεωργικού προϊόντος
• Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
• Δαπάνες καινοτομίας για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού
• Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης).
11 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr