Ερευνώ / Καινοτομώ 2021-2027

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η ενίσχυσή της έρευνας και της καινοτομίας που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης καθώς και στη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας. Η δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών δικαιούχων.
2 Δικαιούχοι Όλες οι επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικοί οργανισμοί.
3 Π/Υ έργων Δεν ορίζεται στη προ-δημοσίευση
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η επιχορήγηση ανέρχεται έως 80%
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η ελάχιστη Ιδιωτική Συμμετοχή ανέρχεται στο 20%
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται βάσει της επιστημονικής και τεχνικής αρτιότητας, του αναμενόμενου αποτελέσματος, των επιπτώσεων, της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της υλοποίησης της επενδυτικής δράσης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στους 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ):
1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
4. Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
7. Αειφόρος Ενέργεια
8. Ψηφιακές Τεχνολογίες
9 Καταληκτική ημερομηνία Δεν έχει οριστεί στη προ-δημοσίευση.
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr