Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Καθεστώς: Επιχειρηματικότητα 360°

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αφορούν σημαντικούς τομείς για την εθνική οικονομία, οι οποίο δεν εμπίπτουν στις λοιπές ειδικές κατηγορίες της Aγροδιατροφής, της Μεταποίησης και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Ενίσχυσης Τουριστικών Επενδύσεων και των Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
2 Δικαιούχοι Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις
3 Π/Υ έργων Το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
• Για μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000 €
• Για μεσαίες επιχειρήσεις 500.000 €
• Για μικρές επιχειρήσεις 250.000 €
• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 €
• Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 50.000 €
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται έως 75%
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται στο 25%.
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται βάσει της μεθόδου της συγκριτικής αξιολόγησης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων
1. Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, βοηθητικών χώρων, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και κατασκευές προσβασιμότητας ΑΜΕΑ.
2. Αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων
3. Μεταφορικά μέσα που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας.
4. Μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης.
5. Εκσυγχρονισμός ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτίρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
6. Δαπάνες για το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας.
7. Δαπάνες για αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνιών
8. Δαπάνες για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.
Επιλέξιμες Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων
1. Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
2. Δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων.
3. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
4. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση.
5. Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις.
9 Καταληκτική ημερομηνία Ορίζεται περίοδος τριμηνιαίας διάρκειας υποβολής αιτήσεων ανα έτος
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr