ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιχειρηματική xρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)»  

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και διαθέτουν επιλέξιμο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), μέσω χαμηλότοκων χρηματοδοτικών προϊόντων που προέρχονται από τη συνεπένδυση μεταξύ του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και των εμπορικών τραπεζών
2 Δικαιούχοι Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
3 Ύψος δανείου Το δάνειο συγχρηματοδότησης κυμαίνεται από 25.000 – 1.500.000 ευρώ,  με συμμετοχή στο κεφάλαιο εκάστου δανείου κατά 40% ΑΤΟΚΑ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και κατά 60% από τις συμμετέχουσες Τράπεζες,
4 Διάρκεια και εξόφληση δανείου Η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες,
5 Επιτόκιο Το συνολικό επιτόκιο καθορίζεται από το πιστωτικό ίδρυμα και την συνεισφορά του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ
6 Αξιολόγηση Το πιστωτικό ίδρυμα ελέγχει αν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά καλύπτουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας όπως αυτά περιγράφονται στην πρόσκληση.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Επιλέξιμες δαπάνες
• δαπάνες ενσώματων και άϋλων στοιχείων ενεργητικού
• κεφάλαιο κίνησης για την ανάπτυξη – επέκταση της επιχείρησης
• δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό κύκλωμά της.
• ΦΠΑ (είναι επιλέξιμος ως δαπάνη)
• Δεν υπάρχει υποχρέωση ταύτισης τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου κεφαλαίου κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.
Μη επιλέξιμες δαπάνες:
• Δαπάνες που χρηματοδοτούν χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητες real estate (όχι σαν μέρος στις παραγωγικής επένδυσης) ή που επιτρέπουν χρηματοδότηση στον τελικό καταναλωτή
• Δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με εξαγωγές
• Δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών
• Εξόφληση υποχρεώσεων από υφιστάμενο δανεισμό
9 Καταληκτική ημερομηνία Η εκταμίευση του δανείου γίνεται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 24 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.10.2023, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται.
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr