ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, πράσινης μετάβασης και εξοικονόμησης ενέργειας των ΜΜΕ με σκοπό το περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής και μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.
2 Δικαιούχοι Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
3 Π/Υ έργων • Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται επενδυτικά έργα έως 100.000 €
• Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται επενδυτικά έργα από 50.000 € έως 500.000 €
Στα ανωτέρω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50%
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η Ιδιωτική Συμμετοχή ανέρχεται στο 50%
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  είναι έως 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες

  • Εξοπλισμού
  • Λογισμικού
  • Παροχή Υπηρεσιών
Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
1.Ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους
2.Ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού,
3.Εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων
4.Εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων
5.Εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων
6.Εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης
7.Εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
8.Εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο
9.Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος
Είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω υποστηρικτικών υπηρεσιών: 
1.Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή
2.Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή, για έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ.
3.Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.
4.Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης
5.Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης.
9 Καταληκτική ημερομηνία Έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr