Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022  
Καθεστώς: Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η ενίσχυση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, η βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων τουριστικών επενδύσεων και η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου.
2 Δικαιούχοι Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό.
3 Π/Υ έργων Ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:
• Για μεγάλες επιχειρήσεις 1.000.000 €
• Για μεσαίες επιχειρήσεις 500.000 €
• Για μικρές επιχειρήσεις 250.000 €
• Για πολύ μικρές επιχειρήσεις 100.000 €
• Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 50.000 €
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται έως 75%
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται στο 25%.
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση γίνεται βάσει της μεθόδου της συγκριτικής αξιολόγησης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Δεν ορίζεται
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων
1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων
2. Αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης
3. Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας
4. Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
5. Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
6. Άυλα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, κλπ)
7. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης
Επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων
1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε ΜΜΕ
2. Επαγγελματική Κατάρτιση
3. Συμμετοχή ΜμΕ σε Εμπορικές Εκθέσεις
4. Για τις επιλέξιμες δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων παρέχονται τα κίνητρα της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής. Το είδος της ενίσχυσης είναι το αντίστοιχο της αρχικής επένδυσης και των δαπανών των Περιφερειακών Ενισχύσεων.
9 Καταληκτική ημερομηνία Ορίζεται περίοδος τριμηνιαίας διάρκειας υποβολής αιτήσεων ανα έτος
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr