ΔΡΑΣΗ 1 : «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2021-2027

α/α Περιγραφή Πληροφορίες
1 Στόχος Η αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.Ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων, ή ολοκληρωμένων σχεδίων αρχικής επένδυσης ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.
Ο Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορά στην ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με βασικές τεχνολογίες.
2 Δικαιούχοι Υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
3 Π/Υ έργων Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 18.000 € έως και 30.000 €
4 Ποσοστό Επιχορήγησης Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50%
5 Ιδιωτική Συμμετοχή Η Ιδιωτική Συμμετοχή ανέρχεται στο 50%
6 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που θα υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.
7 Διάρκεια υλοποίησης έργων Η διάρκεια ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου  είναι έως εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης
8 Επιλέξιμες ενέργειες & δαπάνες Εξοπλισμού  – Λογισμικού – Παροχή Υπηρεσιών – Έμμεσες
1) Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχεία αθροιστικά έως 100% του συνολικού Π/Υ
2) Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο αθροιστικά έως 20% του συνολικού Π/Υ
3) Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία αθροιστικά έως 100% του συνολικού Π/Υ
4) Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης αθροιστικά έως 15% του συνολικού Π/Υ
5) Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία αθροιστικά έως 30% του συνολικού Π/Υ
6) Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού Σχεδίου αθροιστικά έως 10% του συνολικού Π/Υ
7) Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή και Παραμετροποίηση λογισμικού/   εφαρμογών – που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης αθροιστικά έως 20% του συνολικού Π/Υ
8) Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησης αθροιστικά έως 15% του συνολικού Π/Υ
9) Έμμεσες δαπάνες έως 7% του συνολικού Π/Υ
9 Καταληκτική ημερομηνία Έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.
10 Πληροφορίες Σπύρος Ζαχαριάδης
Economist, Chartered Accountant, MSc.
Project Director ICP
Τ: 210 9882142 – M: 6945 069690
Ε: sz@icp.gr